LV EN

 

INFORMĀCIJA KLIENTIEM

 
SIA „Akadēmiskā histoloģijas laboratorija” laboratorijā veic cilvēka audu histoloģisku izmeklēšanu un darbojas saskaņā ar standarta LVS EN ISO 15189:2013 "Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības " nosacījumiem.
 
Laboratorijas kontakti
Ilūkstes iela 45, Rīga, LV1073;
Tālrunis 67136060; fax:67136075,
e-pasta adrese: histol@latnet.lv
mājas lapa: www.histolab.lv
laboratorijas darba laiks katru darba dienu no 8.00-17.00
materiāla pieņemšana katru darba dienu no 8.00-15.00
  
Lai nodrošinātu derīgus izmeklēšanas rezultātus, nepieciešams ievērot speciālus nosacījumus paraugu fiksēšanā, marķēšanā, nosūtījuma aizpildīšanā, uzglabāšanā un transportēšanā uz laboratoriju.
 
Paraugu fiksēšana un marķēšana
Fiksēšana - histoloģiskai izmeklēšanai paņemto biopsijas, operācijas vai autopsijas materiālu paņemšanas vietā (operācijas zālē, endoskopijas, ginekoloģijas kabinetā u.c.) fiksē 10% formalīna šķīdumā, slēgtā traukā attiecībā 1:10. Traukam jābūt ar aizgriežamu vāku, lai nenotiktu materiāla un formalīna izlīšana.
 
Marķēšana - materiālu no katra orgāna liek atsevišķā traukā, arī tad, ja materiāls tiek ņemts no viena orgāna vairākām vietām (piemēram, kuņģa biopsijas – vienā traukā liek no antrālās daļas, otrā - korpusa daļas biopsijas).
 
Katru trauku marķē ar uzlīmi, kura satur sekojošu informāciju:
 1. Trauka nr.
 2. Iestādes nosaukums, nodaļa
 3. Slimības vēstures nr.
 4. Pacienta vārds, uzvārds
 5. Datums
 6. Piezīmes
 
Nosūtījuma aizpildīšana
Histoloģiskai izmeklēšanai pieņem biopsijas, operācijas un autopsijas materiālu tikai kopā ar nosūtījumu (76.pielikums MK noteikumi Nr.265 (04.04.2006) vai atbilstošs pēc prasītās informācijas).
Nosūtījums piejams http://www.histolab.lv/lv/klientiem/nosutijuma-forma.  Nosūtījumā jāsniedz visa prasītā informācija:
  pacienta identifikācija - uzvārds, vārds (drukātiem burtiem - salasāms);
  personas kods, dzimums;
•  slimības kartes numurs;
  klīniskās izmeklēšanas dati, diagnoze;
•  nosūtītāja identifikācijai – iestāde, nosūtītāja ārsta vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis;
  maksātājs;
  ja izmeklēšanas pārskats jāizsniedz citai personai vai citā veidā, jānorāda kam un kā nosūtīt;
  parauga ņemšanas laiks un veids, parauga ņēmēja paraksts (identifikācija)
  trauku marķējums ar objektu aprakstu un skaitu (biopsijām), atbilstoši trauku marķējumam
 
 
Uzglabāšana un transportēšana
  Fiksētu materiālu līdz nogādāšanai laboratorijā glabā temperatūrā, kas augstāka par 00C, t.i., nedrīkst pieļaut materiāla sasalšanu.
  Materiāla transportēšanā nav nepieciešams ievērot kādas īpašas prasības, tomēr nedrīkst pieļaut materiāla sasaldēšanu, trauku saplīšanu, materiāla vai fiksācijas šķīduma izlīšanu.
  
Izmeklējuma atteikuma kritēriji
1. Nepietiekama vai nepareiza pacienta identifikācija (piemēram, nesakrīt pacienta personas dati nosūtījumā un parauga marķējumā).
2. Trauki ar materiālu nav marķēti.
3. Nav noformēts vai nepareizi noformēts nosūtījums.
 
Par parauga neatbilstību Laboratorija paziņo pasūtītājam tiklīdz tas ir iespējams. Ja nepilnības nav iespējams novērst, atraidīto materiālu nosūta atpakaļ, norādot atraidīšanas iemeslu.
  
Izmeklējumu ietekmējoši faktori
Laboratorijā, pieņemot materiālu izmeklēšanai, novērtē parauga un nosūtījuma atbilstību izmeklēšanas nosacījumiem. Par izmeklēšanu ietekmējošiem faktoriem atzīmē izmeklēšanas pārskatā:

1.   Materiāls nav fiksēts – sakaltis, sapuvis, sairis.

2.   Nepareizs fiksējošais šķīdums

3.   Pārāk koncentrēts formalīns – materiāls sauss, drūpošs

4.  Parāk vājas koncentrācijas formalīns – materiālā pūšanas pārmaiņas

5.  Ielikts skābē – sadedzināts materiāls, audi bez šūnu struktūrām

6.  Ielikts fizioloģiskā šķīdumā – materiālā pūšanas pārmaiņas

7.  Materiāls sasaldēts – audu struktūra dzēsta.

  
Garantētais izmeklējuma pārskata sniegšanas laiks
 
Izmeklējamais materiāls
Standarta krāsošanas metode
Darba dienas
CITO! jeb steidzams izmeklējums, telefoniski paziņo klientam, ja norādīts telefons
Hematoksilīns &Eozīns
2
Biopsiju materiāls
Hematoksilīns &Eozīns
4
Operāciju materiāls
Hematoksilīns &Eozīns
5
Ādas biopsija
Hematoksilīns &Eozīns,
Weigert Van Gieson
8
Kaulaudi
Kaulaudu dekalcinācija, Hematoksilīns &Eozīns
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja izmeklēšanas laikā tiek atklāta histoloģiskā aina, kas prasa papildus diagnostiskos izmeklējumus vai konsultāciju pie cita speciālista, tad atbildes sniegšanas laiks var pagarināties:

 
Papildus diagnostiskie izmeklējumi
Krāsošanas metode
Darba dienas
H.pylori noteikšana kuņģa biopsijā
Giemsa
2
Candida sēņu noteikšana audos
PAS
2
Sialomucīna novērtēšana kuņģa biopsijā
PAS vai AB/PAS
2
Kolagēno un elastīgo šķiedru vizualizācija audos
Weigert Van Gieson
3
Hemosiderīna klātbūtnes noteikšana audos
Perls
2
Amiloīda noteikšana audos
Kongo sarkanais
2
Gļotu klātbūtnes noteikšana audos
Alcian zilais vai AB/PAS
2
Mastocītu noteikšana audos
Toluidīn zilais
2
Audzēju diferenciāldiagnostika, šūnu un audu izcelsmes noteikšana Imunohistoķīmija 5
Preparātu konsultēšana pie speciālista
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izmeklēšanas pārskatu izsniegšana
  Izmeklēšanas pārskatu izsniedz drukātā veidā.
  Laboratorija nosūta izmeklēšanas pārskatu elektroniski, ja ir norādīts e-pasts uz nosūtījuma, vai ir iepriekšēja vienošanās ar pasūtītāju.
  Izmeklēšanas pārskati tiek izsniegti pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai.

Pēc izmeklēšanas procesi
  Nosūtījumus uzglabā 75 gadus.
  Veiktie izmeklējumi elektroniski pieejami no 2005.gada.
  Paraugu, kas paliek pēc paraugu pirmapstrādes, uzglabā 2 nedēļas pēc izmeklējuma pabeigšanas.
  Laboratorijā sagatavotos preparātus glabā arhīvā:
- parafīna blokus – 10 gadus,
- preparātu stikliņus – 25 gadus.
  Laboratorija izsniedz preparātus un parafīna blokus konsultācijām pēc pacienta, piederīgo vai ārstējošā ārsta pieprasījuma. Preparāti un bloki pēc konsultācijas jāatgriež Laboratorijā kopā ar konsultanta slēdziena kopiju.
 
Laboratorija sniedz padomdevēja pakalpojumu
  Laboratorija konsultē un sniedz padomdevēja pakalpojumu saistībā ar Laboratorijā  veiktiem izmeklējumiem.
  Laboratorija sniedz konsultācijas un neatkarīga speciālista viedokli pēc citās histoloģijas laboratorijās sagatavotiem preparātiem.
 
Sūdzības un ierosinājumi
Laboratorija pieņem un izvērtē klientu sūdzības un ierosinājumus. Pateicības, ierosinājumus un sūdzības var izteikt mutiski uz vietas, telefoniski un rakstiski. Tos izskata pēc steidzamības pakāpes iespējami īsā laikā. Ja klients vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas ir jāatrunā vai jāatzīmē ierosinājuma vai sūdzības pieteikumā.
 
Personu datu aizsardzība
Laboratorijas personāls ievēro konfidencialitāti attiecībā uz visu ar pacientu un izmeklēšanas laikā iegūto informāciju.
 
Laboratorijas vadītājs                                               I.Dievbērna                                               Izdrukāt > (PDF formā)